PRAVA I OBVEZE NAJMOPRIMCA ( ugovor o zakupu)

                                                                  ČLANAK I.

1. Tvrtka-zakupodavac, (dalje u tekstu zakupodavac) iz zaglavlja Dokumenata broj (dalje u tekstu Ugovor) daje u zakup vozilo osobi upisanoj kao zakupoprimac(dalje u tekstu zakupoprimac), pod slijedećim uvjetima, koji predstavljaju sastavni dio Ugovora kako slijedi:

2. Da potpisom ovog Ugovora, preuzima sve obveze sadržane u odredbama istog, kao i odredbe sadržane u važećem cjeniku, tarife i općim uvjetima, kao i pravilima osiguranja zakupodavčevog osiguravatelja.

3. Da ispunjava opće uvjete glede minimuma godina starosti i minimuma godina posjedovanja vozačke dozvole.

4. Da potpisom Ugovora potvrđuje preuzimanje ispravnog vozila, sa svim pripadajućim priborom i dokumentima, što je osobno utvrdio.   

Zakupoprimac se naročito obvezuje: 

5. Da će vozilo uredno upotrebljavati, održavati, čuvati i opterećivati sukladno uputstvu proizvođača, te da neće vršiti nikakve promjene dijelova, sklopova ili agregata bez dozvole zakupodavca. U suprotnom se obvezuje po ustanovljenju oštećenja ili kvara na km-brojilu da će odmah prestati upotrebljavati vozilo i informirati zakupodavca. Ako to ne učini, akcepira platiti ugovorenu cijenu, uvećanu za naknadu za 500 kn, po danu trajanja zakupa.

6. Da će snositi troškove pranja, popravka guma, prometnih prekršaja, te ostalih troškova proisteklih iz korištenja zakupljenog vozila, osim troškova koji padaju na teret zakupodavca, odnosno osiguravatelja.

7. Da će vozilom upravljati osobno, ili osoba koju on ovlasti, pod istim uvjetima sadržanim u Ugovoru, ukoliko je ta osoba upisana od strane zakupodavca u rubriku drugi vozač. 

8. Da vozilo koristi za osobne potrebe, te da ga ne koristi pod utjecajem alkohola ili droga, u protuzakonite svrhe za obuku vozača, prijevoz putnika ili roba uz naknadu, za vuču, za sportske priredbe ili davanje u podzakup.

9. Da će se vozilom kretati samo na teritorijima na kojima se garanira sloboda kretanja, da neće prelaziti državnu granicu RH bez pismenog odobrenja zakupodavca, te da je upoznat sa svojom obvezom potpunog podmirenja štete (uključivo gubitak vozila), nastale uslijed ratnih operacija, pobuna i sl. obzirom da osiguravatelj nije dužan nadoknaditi iste (ZOO).

10. Da vozilo vrati u roku i mjestu naznačenom u Ugovoru ili na osnovu zahtjeva zakupodavca i ranije, i to u preuzetom stanju, odnosno da produženje ugovorenog roka zatraži najmanje 24 sata prije isteka istog.

                                                                 ČLANAK II. 

U slučaju povreda ugovorenih obveza iz Članka I. ovog ugovora, učinjenih od strane zakupoprimca, Ugovor se raskida, a zakupoprimac se obvezuje nadoknaditi zakupodavcu svu proizašlu štetu, sadržaja i obujma, kojeg utvrdi zakupodavac.

                                                                 ČLANAK III.

1. Zakupodavac će zakupoprimcu, uz predočenje valjanog računa i dokaza da je isti plaćen nadoknaditi troškove redovnog-servisnog održavanja i odobrenih popravaka na vozilu. 

2. Zakupodavac nije odgovoran za nadoknadu štete, poslije gubitka prtljage, ili robe koja se nalazi u vozilu, kao niti za zakašnjenje nastalo uslijed kvara ili neipravnosti vopzila, ili neki drugi zahtjev zakupoprimca, kojega zakupodavac nije prethodno odobrio. 

                                                                 ČLANAK IV.

1. Zakupoprimac se obvezuje da će zakupodavcu na njegov poziv odmah platiti iznos za dnevni zakup po ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke kao i nastale troškove koji se obračunavaju. 

2. Ukoliko zakupoprimac podmiruje svoje obveze po zakupu vozila kreditnom karticom, isti daje ovim Ugovorom ovlaštenje zakupodavcu da na temelju ispunjenog Ugovora i njegova potpisa zaračuna troškove zakupa direktno izdavatelju kreditne kartice i bez slip-obrazca.

3. Ukoliko zakupoprimac podmiruje svoje obvezen po zakupu na temelju proforma-računa, isti je dužan podmiriti naznačeni iznos u roku i pod uvjetima naznačenim u računu.

4. Za slučaj kašnjenja u plaćanju, zakupoprimacse obvezuje platiti zakonske zatezne kamate za iznose u kunama, odnosno 12% godišnje kamate za iznose u devizama, kao i 20% ugovorne kazne na godišnjem nivou, kaoi sve proistekle troškove.

                                                                 ČLANAK V.

1. Tijekom zakupa vozilo je osigurano prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja osiguravatelja, prema trećim osobama, te će se sva prava i obveze glede eventualne štete rješavati na temelju tih pravila, odnosno zaključene police za predmetno vozilo te ugovorenih dodataka.

2. Zakupoprimac se obvezuje podmiriti svaku štetu (oštećenje, krađa, gubitak vozila), nastalu u vrijeme trajanja zakupa, kao i nastalu štetu za izmaklu dobit radi popravka vozila do maksimalno 30 dana, ukoliko je ista nastala krivnjom zakupoprimca. Šteta za izmaklu dobit određuje se temeljem cjenika za dnevni zakup. 

3. Zakupoprimac može pri sklapanju ovog Ugovora uplatiti dnevni dodatak za "Otkup odgovornosti za štetu na vozilu." (CDW), čime otklanja svoju odgovornost za štete iz Članka V., točka 2., osim osobnog učešća u toj šteti (franšiza) te u slučaju gubitka ili krađe vozila i dijelova. 

4. Zakupoprimac može pri sklapanju ovog Ugovora uplatiti dnevni dodatak za "Otkup odgovornosti" za gubitak, krađu vozila ili dijelova" (TP), čime otklanja svoju odgovornost za slučaj gubitka, krađe vozila ili dijelova, osim učešća u toj šteti (franšiza). 

5. Zakupoprimac može pri sklapanju ovog Ugovora posebno osigurati vozača i putnike u vozilu (PAI). 

6. Zakupoprimac se može plaćanjem dodatnih dnevnih dodataka iz Članka V. točke 3. i 4., osigurati od odgovarajućih odgovornosti za vrijeme korištenja vozila osim troškova koji padaju na teret zakupodavaca, odnosno osiguravatelja. 

7. Zakupoprimac je obvezan podmiriti svaku štetu (oštećenje, krađa, gubitak vozila, izmakla dobit) bez obzira na uplaćene dodatke iz Članka V. točke 3., 4., 5. i 6. Ukoliko je do štete došlo korištenjem vozila suprotno odredbama ovog Ugovora, uslijed grube nepažnje ili namjere.

                                                                  ČLANAK VI. 

1. Zakupoprimac se obvezuje pod prijetnjom snošenja štete štititi sve interese zakupodavca i osiguravatelja u slučaju nezgode, štete i sl. na način da:

2. U slučaju nezgode pozove policiju i sačuva dokaze do njihovog dolaska, zabilježi imena i adrese sudionika i eventualne svjedoke. 

3. Osigurava vozilo od daljnih šteta, a o svemu odmah obavijesti zakupodavatelja, te mu podnese pismeno izvješće.

4. Sudjeluje u svim postupcima radi naplate štete prema trećem.

                                                                   ČLANAK VII. 

Ovim Ugovorom vozilo se zakupljuje na najduži rok od 30 dana, a za duži zakup, mjesečni ili drugu vrstu zakupa sačinit će se aneks.

                                                                   ČLANAK VIII.

Osoba koja je preuzela vozilo u ime tvrtke sa kojom jesačinjen ugovor (fizička osoba koja je potpisala ugovor i preuzela vozilo), suglasna je da će snositi sve troškove kao i troškove u svezi sa Člancima IV. i V.ovog Ugovora, ako tvrtka u ugovorenom roku ne podmiri iste. 

                                                                   ČLANAK IX. 

Zakupoprimac se obvezuje da za vrijeme najma (u parkiranom vozilu) isprave vozila neće ostavljati u vozilu. U slučaju krađe vozila zajedno s dokumentima vozila, utvrđuje se da je zakupoprimac grubo prekršio odredbe ovog Ugovora i da tada odgovara zakupodavcuza punu visinu nastale štete. U ovom slučaju (krađa vozila zajedno s dokumentima) zakupoprimac se ne može pozivati na oslobađanje od naknade štete (TP klauzula) iz Članka V. točke 4. ovog Ugovora.

                                                                   ČLANAK X.

Stranke potpisom ovog Ugovora utvrđuju nadležnost suda u sjedištu zakupodavca, da ga u znak svih prava i obveza sadržanih u istom vlastoručno potpisuju.

 

 

© 2019 VIP VG Sva prava pridržana. Izrada web stranica